Regulamin

§1.

DEFINICJE

W dalszej części Regulaminu wyrażenia pisane wielkimi literami należy rozumieć w sposób określony poniżej:

 • Aplikacja Mobilna” – aplikacja udostępniana Użytkownikowi przez Klub, przeznaczona do instalacji na urządzeniu mobilnym oraz umożliwiająca w szczególności z korzystania z serwisu legia.com, Panelu Kibica oraz Konta Kibica;
 • „Bon podarunkowy Legii” – bon towarowy na okaziciela w formie elektronicznej, wydany przez Sprzedawcę i dostępny do nabycia w Sklepie Internetowym Legii, uprawniający posiadacza do wymiany go na Towar dostępny w Sklepie Internetowym Legii albo w Sklepie Stacjonarnym Legii „FanStore”, zlokalizowanym przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie, do maksymalnej kwoty wartości nominalnej bonu, w terminie 1 (jednego) roku od dnia dokonania zakupu (okres ważności Bonu podarunkowego Legii);
 • „Dzień roboczy” – oznacza każdy dzień tygodnia niebędący sobotą lub dniem wolnym od pracy w ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020, poz. 1920., t.j. ze zm.);
 • Karnet” – oznacza obowiązujący imienny pakiet biletów na dany sezon piłkarski, oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę pod nazwą „karnet”, uprawniający do wejścia na Stadion i zajęcia przypisanego miejsca na Mecze w ramach rozgrywek Ekstraklasy w danym sezonie piłkarskim, niestanowiący karnetu do Strefy Silver Club, karnetu do Strefy Legends Club oraz karnetu do Strefy Gold Club, zakupiony zgodnie z aktualnym właściwym regulaminem sprzedaży karnetów na Mecze rozgrywane na Stadionie w danym sezonie piłkarskim;
 • Karta Kibica” – oznacza obowiązującą plastikową kartę z wbudowanym mikroprocesorem wydaną przez Klub z widoczną datą ważności, umożliwiającą identyfikację osób wchodzących na Stadion,
 • Klient” – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta na odległość może być umowa sprzedaży Towaru;
 • „Konsument” – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • „Konsument-Przedsiębiorca” – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, do której stosuje się w zakresie przewidzianym wyłącznie przepisami prawa powszechnego przepisy dotyczące konsumentów, tj. w myśl art. 3855 kodeksu cywilnego („c.”) stosuje się przepisy dotyczące konsumenta zawarte w art. 3851-3853 k.c. oraz w myśl art. 5564 k.c. stosuje się przepisy dotyczące konsumenta zawarte w dziale II. Tytułu XI. „Sprzedaż” k.c., z wyjątkiem art. 558 § 1 zdanie drugie k.c., Ponadto, zgodnie z art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta („ustawa o prawach konsumenta”) do Konsumenta-Przedsiębiorcy stosuje się przepisy dotyczące konsumenta zawarte w rozdziałach 4, 5a i 5b ustawy o prawach konsumenta;
 • „Konto Kibica” –– oznacza identyfikator cyfrowy używany do logowania do systemów Legii (konto indywidualnie przypisane do użytkownika, będące zbiorem informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących użytkownika na podstawie informacji przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez użytkownika, umożliwiające korzystanie z usług świadczonych przez Klub zarezerwowanych dla posiadaczy Konta Kibica, w szczególności poprzez korzystanie z pełnej treści serwisu legia.com, Panelu Kibica oraz Aplikacji Mobilnej, w tym Sklepu Internetowego Legii, przy czym dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym jest możliwe również bez posiadania Konta Kibica;
 • „Mecz” – oznacza mecz piłki nożnej, w którym występuje pierwszy seniorski zespół piłkarski Klubu w roli gospodarza, rozgrywany na Stadionie w ramach oficjalnych rozgrywek piłkarskich w danym sezonie piłkarskim, organizowany jako sportowa impreza masowa – mecz piłki nożnej;
 • „Nabywca” – oznacza osobę, która zawarła na odległość ze Sprzedawcą umowę (w języku polskim) w zakresie nabycia Towaru (w tym Bonu podarunkowego Legii) za pośrednictwem Sklepu Internetowego Legii;
 • „Panel Kibica” – platforma internetowa, będąca własnością Klubu, dostępna pod adresem: konto.legia.com oraz za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej udostępniona w ramach usług świadczonych przez Klub służąca do zarządzania przez użytkownika drogą elektroniczną treściami i informacjami dotyczącymi Klubu (w tym najnowszymi wiadomościami i ofertami Klubu);
 • „Regulamin” – niniejszy regulamin sklepu internetowego Legii Warszawa S.A. działającego pod adresem sklep.legia.comprowadzonego przez Sprzedawcę tj. spółkę Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie;
 • Rejestracja” – oznacza czynność dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Konta Kibica, w tym Sklepu Internetowego Legii, zgodnie z Regulaminem Konta Kibica dostępnym na oficjalnej stronie internetowej Klubu (https://legia.com/regulaminy/Regulamin+Konto+Kibica.pdf);
 • „Sklep Internetowy Legii” – oznacza sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym sklep.legia.comprowadzony przez Sprzedawcę tj. spółkę Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie;
 • „Sklep Stacjonarny Legii” – oznacza sklep stacjonarny Sprzedawcy „Fan Store” znajdujący się przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie;
 • „Sprzedawca” lub „Klub oznacza spółkę pod firmą Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej 3, 00-449 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000097402, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5261724308, REGON: 012362484, BDO: 000391057, e-mail: sklep.online@legia.pl, nr telefonu (22) 318 20 29, ze Sprzedawcą można kontaktować się za pomocą w/w danych;
 • Stadion” – oznacza stadion piłkarski, tj. Stadion Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, znajdujący się w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 3, na którym rozgrywane są Mecze;
 • „Towar” – przedmiot lub przedmioty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym Legii;
 • „Umowa sprzedaży” – oznacza umowę sprzedaży Towaru na odległość (drogą elektroniczną, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron), zawartą pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego Legii.

§2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy Legii w ramach swojej działalności gospodarczej. Każdy klient Sklepu Internetowego Legii może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą danych kontaktowych wskazanych w § 1 pkt. 17) powyżej.
 2. Sprzedawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustanawia Regulamin, który określa:
 3. zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz klientów Sklepu Internetowego Legii; oraz
 4. zasady wykorzystywania Bonów podarunkowych Legii; oraz
 5. zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Legii przez ich klientów.
 6. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego Legii usługi elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
 7. Wszystkie ceny Towarów w Sklepie Internetowym Legii są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT, o ile jest należny (cena brutto). Ceny tych samych Towarów na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego Legii oraz w Sklepie Stacjonarnym Legii mogą być różne. Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia.
 8. Ponadto, w przypadku informowania o obniżeniu ceny Towaru, obok informacji o obniżonej cenie, widnieje informacja o najniższej cenie Towaru, która obowiązywała w okresie 30 (słownie: trzydziestu) dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 9. Ceną obowiązującą w każdej sprzedaży jest cena wskazana jako aktualna przy Towarze wchwili złożenia przez Nabywcę zamówienia. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie Internetowym Legii oraz wprowadzania do nich zmian. Zmiany cen nie rzutują na Umowy sprzedaży zawarte z Nabywcą przed zmianą cen.
 10. Informacje o Towarach w Sklepie Internetowym Legii nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży na odległość.
 11. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego Legii były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego Legii w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji Sklepu Internetowego Legii, czy też zmiany platformy, oprogramowania czy dostawcy systemu Sklepu Internetowego Legii.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Nabywcę oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Nabywcę.
 13. Sprzedawca w dobrej wierze informuje, że indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Towaru na komputerze Nabywcy czy Klienta a rzeczywistym wyglądem Towaru (kolor, proporcje itp.).
 14. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym elementy grafiki, układ, znaki towarowe umieszczone w Sklepie Internetowym Legii stanowią wyłączną własność Sprzedawcy (z wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego Legii w celach prezentacji Towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich). Ich wykorzystanie może następować wyłącznie zgodnie z niniejszym Regulaminem bądź po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
 15. Wykorzystane w Sklepie Internetowym Legii znaki towarowe, oznaczenia i nazwy firmowe należące do podmiotów trzecich zostały użyte w Sklepie Internetowym Legii wyłącznie w celach informacyjnych lub w związku z informowaniem o partnerstwie / sponsoringu Sprzedawcy, w tym klubu piłkarskiego prowadzonego przez Sprzedawcę.
 16. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego Legii w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes usługodawcy Sklepu Internetowego Legii lub Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 17. Korzystający ze Sklepu Internetowego Legii nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Sklep Internetowy Legii, w tym w szczególności w treści znajdujące się w Sklepie Internetowym Legii.
 18. W ramach Sklepu Internetowego Legii, Sprzedawca jest uprawniony do zamieszczania reklam oraz innych treści komercyjnych.
 19. Sprzedawca informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, by korzystanie ze Sklepu Internetowego Legii było maksymalnie bezpieczne. Niemniej Sprzedawca informuje, że szczególnym zagrożeniem związanym z korzystaniem ze Sklepu Internetowego Legii, tak jak wszelkich innych serwisów internetowych, jest potencjalne ryzyko uzyskania nieuprawnionego dostępu do Sklepu Internetowego Legii przez osoby trzecie (tzw. hacking), co może wywoływać nieprzewidziane zmiany funkcjonowania Sklepu Internetowego Legii.
 20. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter Internetu i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy zabezpieczające przed zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa (np. złośliwym oprogramowaniem, fałszywymi stronami internetowymi służącymi do wyłudzania danych) i chroniące tożsamość użytkowników Internetu. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła.
 21. Sklep Internetowy Legii nie prowadzi sprzedaży hurtowej Towarów, jak również sprzedaży Towarów z przeznaczeniem do ich dalszej odsprzedaży.
 22. Sprzedawca może anulować zamówienie złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem (tj. odstąpić od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 k.c.) od momentu zawarcia Umowy sprzedaży aż do upływu 14 dni od dnia dostawy Towaru. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny, w szczególności, gdy zamówienie wskazuje na nabywanie Towaru w celu jego dalszej odsprzedaży. Odstąpienie nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

§3.

WARUNKI DOSTĘPU DO SKLEPU INTERNETOWEGO LEGII

 1. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Sklepu Internetowego Legii jest wykorzystanie urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w standardową przeglądarkę stron internetowych.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego Legii przez klienta będzie możliwe, o ile zostaną spełnione następujące szczegółowe wymagania techniczne:
 3. głębia kolorów: 32 bity lub wyższa;
 4. przeglądarki: Internet Explorer 8 lub wyższy, Google Chrome, FireFox, Opera, Safari;
 5. włączona obsługa cookies;
 6. włączona obsługa Javascript.
 7. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku niespełnienia wymagań określonych w § 3 ust. 1 i 2 powyżej nie będzie mógł umożliwić klientowi korzystania ze Sklepu Internetowego Legii, w tym złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego Legii ani przeprowadzenia procedury zawarcia Umowy sprzedaży, ani też zrealizowania zawartej Umowy sprzedaży.
 8. Sprzedawca świadczy na rzecz klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
 9. umożliwienie zawierania Umów w Sklepie Internetowym Legii;
 10. umożliwienie zakładania indywidulanego Konta Kibica;
 11. wydawanie i realizowanie Bonów podarunkowych Legii;
 12. przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym Legii.
 13. Każdy klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sprzedającego usług wskazanych w § 3 ust. 4 pkt. b) i d) powyżej.
 14. Klient, który korzysta ze Sklepu Internetowego Legii, zobowiązany jest do:
 15. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
 16. korzystania ze Sklepu Internetowego Legii w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
 17. nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu Internetowego Legii niezamówionej informacji handlowej;
 18. korzystania ze Sklepu Internetowego Legii w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy;
 19. korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu Internetowego Legii do użytku własnego.
 20. Za działanie zakłócające funkcjonowanie może być uznane w szczególności składanie zamówień w sposób uzasadniający podejrzenie korzystania z narzędzi automatyzujących proces składania zamówień, w szczególności botów, lub korzystanie z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób wskazujący na zamiar naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.
 21. Sprzedawca najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową informuje Klienta o funkcjonalnościach Towarów z elementami cyfrowymi oraz treści cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony (np. poprzez zamieszczenie określonych informacji na karcie danego produktu).
 22. Sprzedawca najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową informuje Klienta o mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności Towarów z elementami cyfrowymi lub treści cyfrowych (np. poprzez zamieszczenie określonych informacji na karcie danego produktu).§3a

REJESTRACJA KONTA KIBICA

 1. W celu utworzenia Konta Kibica, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji, – zgodnie z Regulaminem Konta Kibica (dostępnym na oficjalnej stronie internetowej Klubu (https://legia.com/regulaminy/Regulamin+Konto+Kibica.pdf.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Legii.
 3. W celu Rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Legii pod adresem: konto.legia.com/i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.
 4. Dodatkowo, Klient za pośrednictwem ww. strony internetowej Legii może dokonać Rejestracji oraz późniejszego logowania w Sklepie Internetowym Legii, a także przekazywania danych wysyłkowych do realizacji zamówienia.
 5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną prowadzenia Konta Kibica, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Kibica i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§4.

ZAMÓWIENIE

 1. Zamówienia na Towar przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz zamówienia dostępny w Sklepie Internetowym Legii. Celem uniknięcia wątpliwości nie ma możliwości złożenia zamówienia telefonicznie lub e-mailowo.
 2. W celu złożenia zamówienia Klient musi podać swoje dane adresowe, adres e-mail oraz numer telefonu. Każdy Klient ma możliwość utworzenia w Sklepie Internetowym Legii swojego indywidualnego Konta Kibica. Celem uniknięcia wątpliwości w celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Legii za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego Legii oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronie internetowej Sklepu Internetowego Legii, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnej skrzynki poczty elektronicznej.
 3. Osoba, która ukończyła 13. rok życia a nie ukończyła 18. roku życia może złożyć zamówienie pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica albo prawnego opiekuna) na zawarcie Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamówienia, w których dane Klienta będą nieprawdziwe lub niekompletne, nie będą realizowane.
 4. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, stanowiącego ofertę zawarcia Umowy, Klient otrzymuje e-mail od Sklepu Internetowego Legii na wskazany przez siebie adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania przez Sprzedawcę (tj. wpłynięcia) złożonego przez Klienta zamówienia. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem realizacji zamówienia. Z momentem otrzymania potwierdzenia realizacji zamówienia, w tym o dostępności przedmiotu zamówienia w Sklepie Internetowym Legii, dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje także informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia z chwilą wpłynięcia całości środków pieniężnych należnych za przedmiot zamówienia na wskazany przez Sklep Internetowy Legii rachunek bankowy. Sprzedawca dołoży starań, aby przedmiot zamówienia został wydany Nabywcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni (z wyłączeniem Towarów, co do których mogą być prowadzone zapisy na sprzedaż (np. Towary z kolekcji limitowanych (m.in. trzecia koszulka meczowa czy kolekcje retro) czy też Towarów w stosunku do których Sprzedawca wskazał, że będą one dostępne w późniejszym terminie).
 5. Sprzedawca zastrzega, iż zamówienie zostanie zrealizowane, pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego Legii oraz pod warunkiem zapłaty należności za przedmiot zamówienia przez Nabywcę. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, w przypadku niedostępności części lub całości Towarów objętych zamówieniem w momencie złożenia zamówienia w magazynie Sklepu Internetowego Legii, Nabywca zostanie poinformowany o stanie zamówienia na wskazany przez siebie adres e-mail (w tym o terminie realizacji poszczególnych elementów zamówienia) i zobowiązany będzie do podjęcia w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania ww. informacji decyzji o jednym z następujących sposobów realizacji zamówienia:
 6. całkowita realizacja zamówienia z uwzględnieniem wydłużenia czasu realizacji do momentu uzupełnienia przez Sklep Internetowy Legii zamówienia (o ile to możliwe); albo
 7. częściowa realizacja zamówienia oraz odstąpienie od realizacji zamówienia w zakresie Towaru niedostępnego w magazynie Sklepu Internetowego Legii; albo
 8. anulowanie całości zamówienia.

Jednakże w przypadku braku odpowiedzi ze strony Nabywcy w powyższym terminie, Sprzedawca będzie realizował zamówienie w następującej kolejności: Krok 1 – lit. a) powyżej, Krok 2 – lit. b), Krok 3 – lit. c) powyżej.

 1. W przypadku Towarów, na których sprzedaż prowadzone są zapisy, bądź co do których Sprzedawca wskazał, że będą one dostępne w późniejszym terminie, Sprzedawca będzie informował o terminie ich dostępności (np. Towary z kolekcji limitowanych – m.in. trzecia koszulka meczowa czy kolekcje retro).
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia z personalizacją, jeżeli treść personalizowana jest uważana za obraźliwą, wulgarną lub narusza dobre imię lub renomę Legii, członków jej organów, pracowników, zawodników, członków sztabu, kibiców Legii lub dobra osobiste osób trzecich.
 3. Klient ma możliwość weryfikacji, zmiany oraz anulowania złożonego Zamówienia do momentu wysłania zamówienia lub przekazania do odbioru osobistego.
 4. Realizacja Zamówień odbywa się wyłącznie w Dni robocze.
 5. Czas realizacji zamówienia Towaru spersonalizowanego może wydłużyć się w stosunku do czasu realizacji wskazanego w Regulaminie dla standardowego zamówienia.§5.

PŁATNOŚCI

 1. Płatności na rzecz Sklepu Internetowego Legii mogą zostać dokonane:
 2. w formie przelewu internetowego za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatniczych, które w danym momencie będą stosowane przez Sprzedawcę), w tym:
  • poprzez zapłatę kartą płatniczą;
  • przy pomocy systemu płatności mobilnych BLIK, w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę (z zastrzeżeniem ew. ograniczeń wprowadzanych przez operatora płatności mobilnych BLIK (np. w zakresie kwot danej transakcji);
  • przez system ratalny (z zastrzeżeniem, że taka forma płatności: (i) zastrzeżona jest tylko Klientów zalogowanych do indywidualnego Konta Kibica; (ii) nie dotyczy wszystkich Towarów (Sprzedawca zastrzega prawo wprowadzenia ograniczenia zakresu Towarów, których dotyczy taka forma płatności – w szczególności taka forma płatności nie dotyczy Towarów w postaci koszulek meczowych czy Towarów personalizowanych), a także (iii) wymaga spełnienia dodatkowych warunków danego banku dotyczących danego systemu ratalnego);
 3. przez system płatniczy Klarna (z zastrzeżeniem, że taka forma płatności: (i) zastrzeżona jest tylko Klientów zalogowanych do indywidualnego Konta Kibica; (ii) nie dotyczy wszystkich Towarów (Sprzedawca zastrzega prawo wprowadzenia ograniczenia zakresu Towarów, których dotyczy taka forma płatności – w szczególności taka forma płatności nie dotyczy Towarów w postaci koszulek meczowych czy Towarów personalizowanych), a także (iii) wymaga spełnienia dodatkowych warunków dotyczących systemu płatniczego Klarna (zob. Warunki zakupów Klarna https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/pl_pl/user);
 4. przy odbiorze przesyłki, tzw. za pobraniem (z zastrzeżeniem, że taka forma płatności: (i) zastrzeżona jest tylko Klientów zalogowanych do indywidualnego Konta Kibica oraz (ii) nie dotyczy wszystkich Towarów (Sprzedawca zastrzega prawo wprowadzenia ograniczenia zakresu Towarów, których dotyczy taka forma płatności – w szczególności taka forma płatności nie dotyczy Towarów w postaci koszulek meczowych czy Towarów personalizowanych).

Każdorazowo szczegółowe dane na temat systemów płatności są dostępne pod adresem: https://sklep.legia.com/formy-platnosci/, a także bezpośrednio na stronach internetowych danego operatora płatności.

 1. Rozliczenie płatności za Towary zamówione w Sklepie Internetowym Legii (z wyjątkiem przesyłek za pobraniem oraz realizacji Bonu podarunkowego Legii) odbywa się za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych (przy czym Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub dodania innych operatorów płatności on-line). Oznacza to, że środki z tytułu zapłaty za Towary trafiają najpierw na rachunek bankowy firmy operatora systemu płatniczego, która potwierdza Sprzedawcy fakt dokonania zapłaty przez Nabywcę. Serwis płatniczy może odmówić obsługi płatności dokonywanych przez Nabywcę, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności dokonywanej płatności. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji zamówienia jest otrzymanie, poprzez serwis płatności elektronicznych, potwierdzenia dokonania płatności przez Nabywcę. Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych wydziałów Policji. Sprzedawca udostępnia Nabywcy odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do partnera systemu elektronicznych płatności (np. banku) za pośrednictwem serwisu elektronicznych płatności.
 2. Nabywca po zatwierdzeniu formularza transakcji zawierającego podsumowanie zamówienia (przycisk „Zamawiam i płacę”) i wybraniu formy płatności, jest automatycznie przekierowywany odpowiednio:
 3. w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową właściwego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego;
 4. w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatniczego – na stronę internetową autoryzacyjną serwisu płatniczego;
 5. W celu dokonania płatności Nabywca powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego zgodnie z określonymi przez nich zasadami. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez serwis płatniczy, płatność może nie zostać zrealizowana.
 6. Ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych, w razie wyboru przez klienta przedpłaty jako formy płatności i niedokonania płatności niezwłocznie, podczas procesu płatności rozpoczętego w momencie wyboru przez klienta systemem BLIK, zamówienie złożone przez klienta może zostać anulowane (co będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty klienta przez Sprzedawcę). Dla uniknięcia wątpliwości podkreślane jest, iż w razie opuszczenia przez klienta procesu płatności rozpoczętego w momencie wyboru przez klienta formy płatność kartą, systemem Blik przed finalizacją tego procesu, ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych niemożliwym jest dokonanie takiej płatności w terminie późniejszym.§6.

ODBIÓR I DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. Nabywca ma możliwość wyboru sposobu odbioru i dostawy zamówienia poprzez wskazanie w formularzu zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 2 powyżej, jednej z poniższych form realizacji zamówienia:
 2. wysyłka Towaru na adres wskazany przez Nabywcę w formularzu zamówienia
 3. odbiór osobisty Towaru w stacjonarnym Sklepie Stacjonarnym Legii „FanStore”, zlokalizowanym przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie.
 4. Wysyłka Towaru, o której mowa w ust. 1. pkt a) powyżej, następuje w terminie do 10 Dni roboczych (z wyłączeniem zamówień, o których mowa w § 4 ust. 6 powyżej) od otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia zapłaty należności przez Nabywcę pod warunkiem, że całe zamówienie jest skompletowane. Wysyłki są realizowane na wyłącznie terenie Rzeczypospolitej Polski, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, USA, przy czym przewidywany czas dostawy Towaru poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzależniony jest od docelowego kraju dostawy i może potrwać dłużej niż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Wysyłka Towaru, o której mowa w § 6 ust. 1. pkt a) powyżej, może nastąpić w drodze jednej z poniższych form realizacji zamówienia, którą należy wybrać w formularzu zamówienia:
 6. przesyłki kurierskiej zwykłej lub InPost Paczkomat; albo
 7. przesyłki za pobraniem (płatność przy odbiorze).
 8. W przypadku wyboru przez Nabywcę odbioru osobistego Towaru w Sklepie Stacjonarnym Legii „FanStore”, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. b) powyżej, Nabywca otrzyma na wskazany przez siebie zgodnie z § 4 ust. 2 powyżej adres e-mail wiadomość o gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru wterminie do 10 Dni roboczych od otrzymania przez Sprzedawcę od serwisu płatniczego potwierdzenia zapłaty należności przez Nabywcę pod warunkiem, że całe zamówienie jest skompletowane. W przypadku braku odbioru zamówienia w terminie 30 dni, zamówienie zostanie anulowane.
 9. Wszystkie przesyłki wraz z dowodem zakupu są dostarczane na adres podany przez Nabywcę w zamówieniu, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 10. Paczki wysłane przez Sprzedawcę nie są dostarczane w soboty, niedziele (z wyłączeniem dodatkowej usługi InPost Paczka w Weekend) i święta.
 11. W przypadku wybrania przez Klienta dostawy innej niż odbiór w Sklepie Stacjonarnym Legii, zamówione Towary są dostarczane do Klienta. Sposób dostawy oraz jej warunki mogą się różnić w zależności od wagi zamówionego Towaru, o czym Klient każdorazowo informowany jest w trakcie składania zamówienia za pośrednictwem komunikatów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu Internetowego Legii.
 12. Każdorazowo szczegółowe zasady odbioru i dostawy dostępne są pod adresem: https://sklep.legia.com/formy-dostawy/7.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta Nabywca będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Jednakże należy wskazać, że zgodnie z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta tożsame uprawnienie jak wskazane w zdaniu poprzedzającym niniejszego ustępu przysługuje również Konsumentowi-Przedsiębiorcy. Sprzedawca w zakresie dozwolonym przepisami prawa zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Nabywcę w toku procedury składania zamówienia w celu ustalenia czy stanowi on podmiot wskazany w art. 3855 k.c. (tj. Konsumenta-Przedsiębiorcę) i w konsekwencji czy do Nabywcy mają zastosowanie przepisy dotyczące konsumentów.
 2. Celem wyjaśnienia początek biegu 14-dniowego terminu na skorzystanie przez Konsumenta / Konsumenta-Przedsiębiorcę z prawa odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 powyżej, rozpoczyna się:
 3. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcę lub wskazaną przez Konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcę osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  • obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub – częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części,
  • polega na regularnym dostarczaniu towaru przez cza– oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;
 4. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Pouczenie o prawie o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Po upływie 14-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, prawo odstąpienia od Umowy wygasa.

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Konsument/Konsument-Przedsiębiorca musi poinformować Sprzedawcę (Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej 3, e-mail: sklep.online@legia.pl, o decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. poprzez pismo wysłane pocztą lub e-mailem) – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. Konsument/Konsument-Przedsiębiorca może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Dla zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Konsument/Konsument-Przedsiębiorca wysłał do Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującemu Konsumentowi/Konsument-Przedsiębiorca prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu odstąpienia od Umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwróci Konsumentowi/Konsumentowi-Przedsiębiorcy wszystkie otrzymane od niego koszty płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem innego niż najtańszy sposób oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta/ Konsumenta-Przedsiębiorcę o jego decyzji dotyczącej wykonania odstąpienia od Umowy. Jeżeli Konsument/Konsument-Przedsiębiorca wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta/ Konsumenta-Przedsiębiorcę dodatkowych kosztów. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcę w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument/Konsument-Przedsiębiorca nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcy, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub czasu dostarczenia przez Konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcę dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej Sprzedawca może uniemożliwić Konsumentowi/Konsumentowi-Przedsiębiorcy dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi/Konsumentowi-Przedsiębiorcy dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika. Przepis ten nie ma wpływu na uprawnienia, o których mowa w art. 32a ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument/Konsument-Przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go o osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania ww. terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

Adres Sprzedawcy, na który powinien być dokonywany zwrot Towaru to: Legia Warszawa S.A., Sklep internetowy FanStore, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa

Konsument/Konsument-Przedsiębiorca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Sprzedawca nie wyraża zgody na ponoszenie przez Sprzedawcę bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru. Przykłady kosztów bezpośrednich: 1) opłata pocztowa/kurierska za wysłanie przesyłki na adres Sprzedawcy, 2) koszty przejazdu do siedziby Sprzedawcy, gdy konsument osobiście zwraca Sprzedawcy otrzymaną rzecz, 3) koszty opakowania rzeczy na potrzeby jej zwrotu.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument/Konsument-Przedsiębiorca jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 2. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru (w tym również za ewentualne uszkodzenia Towaru).
 3. Jeżeli Konsument/Konsument-przedsiębiorca wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 4. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 5. W chwili odstąpienia przez Konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcę od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcę, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. Konsument/Konsument-Przedsiębiorca nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi/Konsumentowi-Przedsiębiorcy w odniesieniu do umów:
 7. o świadczenie usług, za które Konsument/Konsument-Przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 8. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 9. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcę ( towar personalizowany, w tym m.in. koszulka meczowa personalizowana własnym tekstem lub nazwiskiem piłkarzy oraz dodatkowym brandingiem lub logiem sponsora) lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 10. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 11. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. maseczki, bielizna);
 12. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 13. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 14. w której Konsument/Konsument-Przedsiębiorca wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument/Konsument-Przedsiębiorca żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi/Konsumentowi-Przedsiębiorcy w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
 15. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 16. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 17. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 18. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu Towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 19. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument/Konsument-Przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi/Konsumentowi-Przedsiębiorcy potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta;
 20. o świadczenie usług, za które Konsument/Konsument-Przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument/Konsument-Przedsiębiorca wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta/Konsumenta-Przedsiębiorcy.

§8.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Towary oferowane w przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym Legii są fabrycznie nowe i oryginalne.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, tytułem wyjaśnienia Sprzedawca ponosi odpowiedzialność:
 3. w relacji Sprzedawca – Nabywca (niebędący Konsumentem ani Konsumentem-Przedsiębiorcą) – za wady Towaru; zaś
 4. w relacji Sprzedawca – Konsument albo w relacji Sprzedawca – Konsument-Przedsiębiorca – za brak zgodności Towaru z umową.

Odpowiedzialność ta jest uregulowana we właściwych przepisach prawa powszechnego, tj. w szczególności odpowiednio w:

 • przepisach kodeksu cywilnego („k.c.”), w szczególności w art. 556, 5561-5565, 557, 558 k.c. oraz art. 559-561 k.c.;
 • w przepisach ustawy o prawach konsumenta, w szczególności w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta (brak zgodności Towaru z umową) oraz rozdziale 5b ustawy o prawach konsumenta (w dot. umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej).

Jednakże w przypadku, gdy Nabywca nie jest konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 1. Każdy Towar kupiony w Sklepie Internetowym Legii może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej (zdanie ostatnie) i ust. 4 poniżej.
 2. Sprzedawca w szczególności wskazuje, że nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w art. 43a ust. 2 lub 3 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli Konsument (albo Konsument-Przedsiębiorca), najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w art. 43a ust. 2 lub 3 ustawy o prawach konsumenta, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 3. Reklamację można złożyć:
 4. drogą pocztową poprzez odesłanie Towaru wraz z pisemnym opisem wady, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: Legia Warszawa S.A., ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa, z dopiskiem: „Reklamacja”;
 5. za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: sklep.online@legia.pl;
 6. doręczyć osobiście do Sklepu Stacjonarnego Legii „FanStore” przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie.
 7. Nabywca otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do Nabywcy o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Termin 14 dni będzie liczony od przekazania informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
 8. W przypadku braku rozpatrzenia reklamacji w 14-dniowym terminie, o którym mowa w ust. 6 powyżej, reklamację należy uznać za uznaną.
 9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 10. W razie stwierdzenia przez Nabywcę uszkodzenia Towaru podczas transportu, zaleca się, aby Nabywca sporządził w obecności kuriera (lub ekspedienta Sklepu Stacjonarnego Legii – w przypadku odbioru w Towaru w Sklepie Stacjonarnym Legii) tzw. protokół szkody.

 

§9.

PROMOCJE I RABATY

 1. Rabatów lub zniżek nie można ze sobą łączyć lub łączyć z innymi promocjami lub kuponami/rabatami obowiązującymi w Sklepie Internetowym Legii, chyba że odrębny regulamin promocji stanowi inaczej.
 2. Nabywca, który dokonał w jednym zamówieniu (zawarł Umowę) zakupu Towaru w Sklepie Internetowym Legii o wartości powyżej wskazanej przez Sprzedawcę kwoty brutto, pod warunkiem aktywacji przez Sprzedawcę przedmiotowej promocji, może zostać uprawniony przez Sprzedawcę do otrzymania od Sprzedawcy darmowego Towaru ze Sklepu Internetowego Legii wybranego przez takiego Nabywcę z listy darmowych prezentów dostępnej w Sklepie Internetowym Legii lub Towaru w cenie promocyjnej, z którego skorzystanie będzie możliwe pod warunkiem dokonania zakupu innego Towaru. Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku skorzystania przez Nabywcę z prawa odstąpienia od Umowy (całości lub części zamówienia), cena nominalna Towaru (tj. cena, po jakiej Towar oferowany jest do sprzedaży zgodnie z ofertą nie-promocyjną, dalej: „Cena Nominalna”) zwróconego zostanie zwrócona Klientowi po uprzednim obniżeniu o rabat udzielony zgodnie niniejszym ustępem.
 3. Wyprzedaż Towaru jest narzędziem działań marketingowych podejmowanych przez Sprzedawcę i trwa w okresach każdorazowo określanych przez Sprzedawcę. Wyprzedaż polega na sprzedaży Towarów po cenach niższych niż wcześniej obowiązujące. Ceny poszczególnych Towarów objętych wyprzedażą umieszczone są przy Towarach.
 4. Bieżące akcje promocyjne Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym Legii są narzędziem działań marketingowych podejmowanych przez Sprzedawcę. O szczegółach każdej akcji promocyjnej klient będzie na bieżąco informowany przez odpowiedni kanał sprzedaży, przez newsletter (jeśli jest do niego zapisany) lub poprzez informację na stronie internetowej Sklepu Stacjonarnego Legii sklep.legia.com.
 5. Akcje promocyjne mogą polegać w szczególności na:
 6. udzieleniu rabatu kwotowego lub procentowego na dany Towar lub kategorię Towarów w Sklepie Internetowym Legii; lub
 7. udzieleniu rabatu kwotowego lub procentowego na Towar najtańszy lub najtańsze Towary przy zakupie określonej liczby Towarów w Sklepie Internetowym Legii.
 8. Zasady akcji promocyjnej mogą ulec zmianie w czasie jej trwania, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to umów zawartych przed dokonaną zmianą. W szczególności zmiana zasad akcji promocyjnej może nastąpić w przypadku zmiany przepisów dotyczących organizacji Akcji promocyjnych, przedłużenia czasu obowiązywania akcji promocyjnej oraz zmiany sposobu przeprowadzania Akcji promocyjnej spowodowanej względami technicznymi.
 9. O zachowaniu terminu do wzięcia udziału w akcji promocyjnej decyduje data zakupu.
 10. Akcje promocyjne mogą obowiązywać przez czas określony, do odwołania lub do czasu wyczerpania puli Towarów promocyjnych.
 11. Zasady akcji promocyjnych są każdorazowo uregulowane w odrębnym regulaminie akcji promocyjnej. W przypadku sprzeczności postanowień regulaminu akcji promocyjnej z niniejszym Regulaminem, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu promocji.
 12. Rabatów lub zniżek nie można ze sobą łączyć lub łączyć z innymi promocjami lub kuponami/rabatami obowiązującymi w Sklepie Internetowym Legii, chyba że odrębny regulamin akcji promocyjnej stanowi inaczej. Powyższe, w szczególności oznacza, że Towarami promocyjnymi nie mogą być Towary uprzednio przecenione, podlegające wyprzedaży lub na które udzielono rabatu w ramach innej akcji promocyjnej (chyba, że co innego wyraźnie wskazano w szczegółowych warunkach danej akcji promocyjnej). Rabaty / zniżki nie dotyczą także Bonów Podarunkowych.
 13. O ile regulamin danej akcji promocyjnej nie stanowi inaczej, to zniżka/rabat na zakupy w Sklepie Internetowym Legii nie dotyczy Towarów z kolekcji limitowanych (m.in. trzeciego kompletu strojów meczowych Legii, kolekcji zegarków, księgi stulecia Legii), Towarów przecenionych oraz Towarów z oznaczeniami identyfikującymi Fundację Legii, Fundację Legia Soccer Schools lub pozostałe sekcje Legii Warszawa (tj. sekcje Legii Warszawa inne niż sekcja piłkarska).
 14. Rabat liczony jest od wartości brutto Towaru promocyjnego.
 15. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk danego Towaru lub kategorii Towarów objętych daną akcją promocyjną.
 16. Wartość rabatu (udzielonego w ramach danej akcji promocyjnej upustu) nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części.
 17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń ilościowych przy zakupie Towarów przez jednego klienta. Liczba ta jest określona przez Sprzedawcę i jest weryfikowania przy każdej transakcji. Polityka ta ma na celu wyeliminowanie nieuczciwych praktyk w zakresie zakupu Towarów. Ograniczenie dotyczące maksymalnej liczby Towarów może przypadać na osobę lub na kartę płatniczą.

§10.

BONY PODARUNKOWE LEGII

 1. Klient może nabyć w Sklepie Internetowym Legii Bon podarunkowy Legii wydawany przez Sprzedawcę w formie cyfrowej (wysyłka na adres poczty elektronicznej).
 2. W przypadku zamówienia Bonu podarunkowego Legii w formie cyfrowej Nabywca albo osoba wskazana przez Nabywcę otrzymuje za pośrednictwem e-maila Bon podarunkowy Legii w formie pdf ze specjalnym kodem. Wykorzystanie Bonu podarunkowego Legii w formie cyfrowej następuje poprzez:
 3. wprowadzenie specjalnego kodu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w procesie składania zamówienia Towaru w Sklepie Internetowym Legii, albo
 4. okazanie wydrukowanego Bonu podarunkowego Legii w formie cyfrowej kasjerowi w Sklepie Stacjonarnym Legii „Fan Store” zlokalizowanym przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie, z uwzględnieniem ust. 3 poniżej.
 5. W sytuacjach o których mowa w ust. 2 pkt b) powyżej kasjer w Sklepie Stacjonarnym Legii „Fan Store” zlokalizowanym przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie przed wydaniem towaru dokonuje następujących czynności:
 6. weryfikuje ważność Bonu podarunkowego Legii;
 7. weryfikuje wartość nominalną Bonu podarunkowego Legii;
 8. dokonuje blokady Bonu podarunkowego Legii, aby nie mógł być wykorzystany ponownie.
 9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie ograniczają w żaden sposób ustawowych uprawnień Konsumentów związanych z niezgodnością z umową towaru nabytego z wykorzystaniem Bonu podarunkowego Legii.
 10. Bon podarunkowy Legii podlega wymianie, naprawie, roszczeniu o obniżeniu ceny lub zwrotowi w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Bonu podarunkowego Legii w zakresie ujawnienia się wady Bonu podarunkowego Legii w rozumieniu i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 11. Jeżeli wartość Bonu podarunkowego Legii przekracza wartość towaru, który posiadacz takiego bonu chce nabyć od Sprzedawcy, to pozostała kwota z Bonu podarunkowego Legii w okresie ważności Bonu Podarunkowego Legii może zostać wykorzystania przy kolejnym zamówieniu.
 12. Bon podarunkowy Legii wymieniany jest na Towary, a nie na całkowitą zawartość zamówienia Towaru, dodatkowo doliczane są koszty przesyłki, koszty manipulacyjne zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 13. Sprzedawca nie generuje faktury, ponieważ Bon podarunkowy Legii nie jest ani usługą, ani produktem, tylko notą księgową.
 14. Bon podarunkowy Legii jest generowany dopiero w momencie zaksięgowania wpłaty przez Nabywcę.
 15. Bonpodarunkowy Legii nie podlega wymianie na gotówkę.
 16. Wydanie Bonu podarunkowego Legii nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Do Bonu podarunkowego Legii może być wydawany na życzenie Nabywcy dokument KP (pisemnego pokwitowania) niestanowiący paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
 17. Sprzedawca nie wystawia duplikatów Bonów podarunkowych Legii utraconych lub uszkodzonych z winy posiadacza takiego bonu.
 18. Nie ma możliwości zastrzeżenia czy zablokowania Bonu podarunkowego Legii utraconego.
 19. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Bonu podarunkowego Legii, jej posiadaczowi nie przysługują wobec Sprzedawcy żadne roszczenia.
 20. Wszelkie reklamacje związane z Bonami podarunkowymi Legii będą rozpatrywane przez Sprzedawcę zgodnie § 8 niniejszego Regulaminu.
 21. Bonu podarunkowego Legii nie można wymienić na inny bon towarowy Legii.
 22. Nabywca, który zawarł umowę o Bon podarunkowy Legii za pośrednictwem Sklepu Internetowego Legii, może odstąpić od umowy o Bon podarunkowy Legii bez podawania przyczyny odstąpienia w terminie 14 dni od wydania Bonu podarunkowego Legii przez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia o odstąpieniu. W sytuacji, w której Bon podarunkowy Legii został wykorzystany w całości lub części do momentu, w którym termin do odstąpienia od niniejszej umowy upłynął, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy kwoty stanowiącej równowartość wartości Bonu podarunkowego Legii, która została zrealizowana. Odstępując od umowy o Bon podarunkowy Legii Nabywca zobowiązuje się, że do czasu odesłania Bonu podarunkowego Legii Nabywca nie skorzysta z Bonu podarunkowego Legii. W przypadku, gdyby w okresie między złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy o Bon podarunkowy Legii a odesłaniem Bonu podarunkowego Legii Nabywca zrealizował Bon podarunkowy Legii, Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Nabywcy kwoty zapłaconej za wydanie Bonu podarunkowego Legii w zakresie, w jakim Nabywca wykorzystał nominalną wartość Bonu podarunkowego Legii. Odstąpienie od umowy o Bon podarunkowy Legii zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Legii oraz jej zwrot podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta oraz postanowień § 7 niniejszego Regulaminu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy o Bon podarunkowy Legii zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Legii wraz ze wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu oraz kosztów zwrotnego dostarczenia Bonu podarunkowego Legii w przypadku odstąpienia od takiej umowy, wskazane zostały w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 23. Nabycie lub realizacja Bonu podarunkowego Legii są jednoznaczne z akceptacją doręczonego przed zawarciem umowy Regulaminu.
 24. Nabywca Bonu podarunkowego Legii jest zobowiązany do poinformowania użytkownika, któremu przekazuje niniejszy bon o treści niniejszego Regulaminu.
 25. Bon podarunkowy Legii wrozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, a w szczególności nie jest kartą kredytową, debetową, bankomatową ani kartą płatniczą.
 26. Celem uniknięcia wątpliwości Bon podarunkowy Legii nie jest możliwy do nabycia ani do realizacji w innych Sklepach Stacjonarnych Legii, aniżeli Sklep Stacjonarny Legii „FanStore” zlokalizowany przy ul. Łazienkowskiej 3 w Warszawie.
 27. Bon podarunkowy Legii jest ważny wyłącznie przez 1 (jeden) rok od daty dokonania zakupu.

§11.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze Sklepu Internetowego Legii, w tym Nabywców i osób posiadających Konto Kibica jest Legia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa. Legia Warszawa S.A. powołała inspektora ochrony danych osobowych („IOD”), którym obecnie jest Tomasz Rutkowski. Z IOD najłatwiej skontaktować się do spółki Legia Warszawa S.A. m.in. poprzez pocztę tradycyjną lub wysyłając maila na adres: daneosobowe@legia.pl. lub dzwoniąc na numer +48 882 094 963.
 2. Dane będą wykorzystywane przez spółkę Legia Warszawa S.A. w celu:
 • utrzymania Konta Kibica (w przypadku założenia takiego konta); (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu);
 • umożliwienia składania zamówień i ich realizacji, obsługi tych zamówień i kontaktów dotyczących zamówień; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, numer rachunku bankowego);
 • obsługi zgłoszeń, oceny satysfakcji z produktów i usług; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje o transakcjach i sposobie dostawy);
 • informowania o i prowadzenia marketingu usług i produktów Legii Warszawa S.A., a niekiedy również Sponsorów i Partnerów Legii oraz podmiotów związanych z Legią Warszawa S.A., tj. Fundacji Legia Soccer Schools oraz Fundacji Legii; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach);
 • tworzenia ofert produktów i usług dedykowanych dla użytkownika, a także do analiz (m.in. statystycznych i dotyczących istotnych cech odbiorców naszych usług i produktów) prowadzonych w celu lepszego przygotowania naszej oferty lub informacji czy zapewnienia bardziej skutecznego dotarcia do wybranej grupy odbiorców (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach);
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach);
 • wykonania zobowiązań wobec Nabywcy czy posiadacza Konta Kibica; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach);
 • realizacji obowiązków prawnych ciążących na Legii Warszawa S.A., np. w zakresie podatków, jak również w związku ze sprawą, z którą się zwróci do Legii Warszawa S.A. dany użytkownik np. skargą, wnioskiem, reklamacją, pytaniem lub w związku z którą Legia Warszawa S.A. skontaktuje się z użytkownikiem czy Nabywcą np. udzielenia odpowiedzi, rozpatrzenia reklamacji czy skargi; (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, informacje o transakcjach).
 1. Legia Warszawa S.A. przetwarza dane na następujących podstawach prawnych, w zależności od okoliczności, ponieważ jest to niezbędne do:
 • wykonania umowy, której stroną jest użytkownik – dotyczy to utrzymania Konta Kibica (w przypadku jego założenia), jak i obsługi każdego ze złożonych przez Nabywcę zamówień, w tym obsługi płatności elektronicznych i dostawy zakupionego towaru, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”);
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Legii Warszawa S.A. – dotyczy to w szczególności obowiązków wynikających z przepisów określających prawa konsumentów, przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • kierowania marketingu bezpośredniego, na który dana osoba wyraziła uprzednio zgodę, obejmującego przygotowywanie i przekazywanie informacji o działalności i ofert dotyczących produktów i usług Legii Warszawa S.A., a niekiedy również Sponsorów i Partnerów Legii oraz podmiotów związanych z Legią Warszawa S.A., tj. Sekcji Legii Warszawa, Fundacji Legia Soccer Schools oraz Fundacji Legii, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Legię Warszawa S.A. lub inne podmioty, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – dotyczy to następujących przypadków:
 1. marketing bezpośredni obejmujący przygotowywanie i przekazywanie informacji o działalności i ofert dotyczących produktów i usług Legii Warszawa S.A., a także, w przypadku założenia Konta Kibica , informacji i ofert przygotowanych specjalnie dla danej osoby na podstawie analizy jej historii zakupów i innych informacji (np. ofert rabatów urodzinowych do wykorzystania w okolicy dnia urodzin, ofert skierowanych wyłącznie w związku z określonymi cechami np. miejscem zamieszkania, płcią, grupą wiekową itp.);
 2. badanie satysfakcji ze świadczonych przez Legię Warszawa S.A. usług i sprzedawanych produktów oraz z jakości obsługi klienta;
 3. analiza aktywności klientów Legii Warszawa S.A. na stronie internetowej Sklepu Internetowego Legii w celu lepszego przygotowania naszej oferty lub informacji czy zapewnienia bardziej skutecznego dotarcia do wybranej grupy odbiorców oraz w związku z marketingiem afiliacyjnym prowadzonym przez Legię Warszawa S.A.;
 4. udzielenie odpowiedzi w związku ze skargą, wnioskiem, reklamacją, pytaniem;
 5. ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 6. Dane mogą zostać udostępnione przez Legię Warszawa S.A. następującym podmiotom:
 • dostawcom usług świadczonych na rzecz Legii Warszawa S.A. w zakresie utrzymania i obsługi strony internetowej Sklepu Internetowego Legii,
 • dostawcom systemów informatycznych wykorzystywanych w zakresie utrzymania konta lub do dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Legii,
 • podmiotom procesującym płatności online,
 • podmiotom przetwarzającym dane w związku z profilowaniem,
 • podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, doradcze, audytowe, konsultingowe i w zakresie dostawy przesyłek,
 • agencjom realizującym na zlecenie Legii Warszawa S.A. usługi marketingowe,
 • organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie lub jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub w celu obrony czy dochodzenia roszczeń.
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) ani do organizacji międzynarodowych. W pewnych przypadkach, w szczególności w przypadku korzystania z rozwiązań IT świadczonych z wykorzystaniem serwerów, które mogą znajdować się poza terytorium EOG, Legia Warszawa S.A. może przekazywać dane osobowe do tzw. państw trzecich. Poziom ochrony danych osobowych poza EOG różni się od tego zapewnianego przez prawo polskie i europejskie. W związku z tym Legia Warszawa S.A. przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Masz prawo do uzyskania kopii standardowych klauzul umownych lub innych stosownych zabezpieczeń transferu danych poza EOG za pośrednictwem Legii Warszawa S.A.
 2. Legia Warszawa S.A. będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla osiągnięcia przez nią celów, dla których są przetwarzane.
 3. Legia Warszawa S.A. będzie przechowywać dane:
 • tak długo jak długo istnieć będzie między użytkownikiem, np. Nabywcą a Legią Warszawa S.A. relacja uzasadniająca takie przetwarzanie w szczególności tak długo, jak utrzymujesz aktywne Konto Kibica czy przez okres niezbędny do realizacji zamówienia czy rozpatrzenia reklamacji lub innego rodzaju skargi lub wniosku.
 • dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Legii Warszawa S.A., tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia roszczeń wobec Legii Warszawa S.A. lub roszczeń Legii Warszawa S.A. wobec użytkownika wynikający z przepisów prawa (np. ogólny termin przedawnienia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą wynosi 3 lata, zaś ogólny termin przedawnienia roszczeń konsumenta wobec nas wynosi 6 lat; podane wyżej okresy przechowywania danych osobowych mogą ulec zmianie wraz ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa) lub przedawnienia obowiązków podatkowych związanych ze zdarzeniami gospodarczymi (nabycie usług lub towarów), których byłeś stroną, oraz przez okres trwania związanych z takimi roszczeniami postępowań sądowych, arbitrażowych, etc.
 • dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Legii Warszawa S.A., tj. udzielenia odpowiedzi na pytanie, skargę, wniosek, reklamację lub sugestię – przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, zasadniczo nie dłuższy niż 30 dni, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia roszczeń użytkownika, w tym Nabywcy lub roszczeń Legii Warszawa S.A. wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami oraz o okresy związanych z tym postępowań sądowych, arbitrażowych, etc.
 • dla celów wywiązania się przez Legię Warszawa S.A. z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych lub przepisów dotyczących odpowiedzialności producenta za produkt) – przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z umową).
 • w przypadku wniesienia przez daną osobę w dowolnym momencie sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczącego jej danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w tym profilowania, Legia Warszawa S.A. przestanie przetwarzać jej dane osobowe, chyba że Legia Warszawa S.A. wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec jej interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. W związku z tym, że Legia Warszawa S.A. przetwarza dane osobowe, przysługuje osobom, których dane dotyczą szereg praw, o których mowa poniżej.
 2. W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie zachęcamy do kontaktu z Legią Warszawa S.A., w szczególności za pośrednictwem poczty e-mail: daneosobowe@legia.pl.
 3. Jeżeli osoba zwróci się do Legii Warszawa S.A. z żądaniem skorzystania ze Swoich praw, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jej tożsamości, Legia Warszawa S.A. może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia jej tożsamości. Legia Warszawa S.A. będzie odpowiadała na żądania bez zbędnej zwłoki, możliwie w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
 4. Jeżeli Legia Warszawa S.A. wykaże, że żądania danej osoby są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Legia Warszawa S.A. może:
 • pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo
 • odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
 1. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz Konta Kibica, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym czy Legia Warszawa S.A. przetwarza jego dane osobowe oraz o zakresie danych posiadanych przez Legię, celach przetwarzania danych, kategoriach odbiorców danych, o planowanym okresie przechowywania danych, o przysługujących prawach dotyczących danych osobowych, a także informacje o źródłach pozyskania przez Legię Warszawa S.A. danych, jeżeli nie zostały zebrane od niej. Osoba ma ponadto prawo do uzyskania kopii danych, z tym zastrzeżeniem, że uzyskanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne, a uzyskanie każdej kolejnej kopii może wiązać się z koniecznością wniesienia opłaty w rozsądnej wysokości uwzględniającej koszty administracyjne przygotowania takiej kopii danych.
 2. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz Konta Kibica ma prawo żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych lub, z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia danych niekompletnych.
 3. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz Konta Kibica ma prawo żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wniosła skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
 • cofnęła zgodę na przetwarzanie danych osobowych a dane osobowe były przetwarzane na podstawie jej zgody i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania’
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
 1. Osoba, której dane dotyczą nie będzie mogła jednak skorzystać z prawa do usunięcia danych m.in. jeżeli takie dane są niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 2. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz Konta Kibica ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych przez Legię Warszawa S.A., np. gdy:
 • kwestionuje prawidłowość przetwarzanych swoich danych osobowych – w takim przypadku może żądać ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • w jej ocenie przetwarzanie jej danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale jednocześnie sprzeciwia się usunięciu tych danych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Legia Warszawa S.A. nie potrzebuje już jej danych osobowych dla realizacji jej celów, ale są one potrzebne tej osobie do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
 • wniosła sprzeciw wobec przetwarzania przez Legię Warszawa S.A. jej danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację – w takim przypadku może żądać ograniczenia przetwarzania do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy przetwarzania danych Legii Warszawa S.A. są nadrzędne wobec podstaw jej sprzeciwu.
 1. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych osobowych Legia Warszawa S.A. będzie je mogła przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Inne czynności będą mogły być podejmowane przez Legię Warszawa S.A. tylko za zgodą osoby, której dane dotyczą.
 2. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz Konta Kibica ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Swoje dane osobowe, które dostarczyła Legii Warszawa S.A. oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Legii Warszawa S.A., jeżeli:
 • przetwarzanie odbywa się na podstawie jej zgody lub na podstawie umowy z nią, a jednocześnie
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 1. W sytuacji wskazanej powyżej w ust. 18 osoba ma jednocześnie prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Legia Warszawa S.A. bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe.
 2. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz Konta Kibica ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Legii Warszawa S.A. W takim przypadku powinna wskazać tę szczególną sytuację, która jej zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania jej danych objętych sprzeciwem.
 3. Na skutek sprzeciwu, Legia Warszawa S.A. zaprzestanie przetwarzać jej dane osobowe, chyba że Legia Warszawa S.A. wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, która wniosła sprzeciw lub podstaw do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 4. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, bez konieczności wykazywania przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, a Legia Warszawa S.A. zobowiązana jest niezwłocznie zaprzestać takiego przetwarzania.
 5. W każdym przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, osoba, która ją wyraziła ma prawo do jej cofnięcia w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Osoba, której dane dotyczą, np. Nabywca, użytkownik strony, posiadacz Konta Kibica ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących jej narusza postanowienia RODO.
 7. Wszystkie dane podawane są dobrowolnie, ale niektóre z nich są niezbędne do utrzymywania Konta Kibica (np. adres email), dokonywania i realizacji zamówień (dane pozwalające na identyfikację, dane niezbędne do dostawy), wystawiania odpowiednich dokumentów podatkowych (numer NIP), a ich niepodanie uniemożliwi realizację tych działań.
 8. Legia Warszawa S.A., w celu prowadzenia działań marketingowych, wykorzystuje działania o charakterze profilowania, tj. analizuje informacje o użytkownikach strony internetowej, w tym Nabywcach i ocenia ich preferencje zakupowe tak, aby przedstawić im ofertę dopasowaną do ich cech lub odpowiadającą – w ocenie Legii Warszawa S.A. – ich potrzebom i wymaganiom.
 9. Legia Warszawa S.A. prowadzi ponadto działania o charakterze profilowania monitorujące ruch internetowy użytkowników stron internetowych Legii Warszawa S.A. (w szczególności identyfikując strony internetowe, z których użytkownicy weszli na strony Legii Warszawa S.A.) w związku z prowadzonym przez Legię Warszawa S.A. marketingiem afiliacyjnym.
 10. Na stronie internetowej znajdują się linki do zewnętrznych portali społecznościowych (YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn). Funkcje przypisane poszczególnym linkom, w szczególności przekazywanie informacji oraz danych osobowych, aktywują się dopiero po kliknięciu w dany link. Wówczas dochodzi do aktywacji tzw. wtyczki poszczególnych portali społecznościowych, a przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami portalu społecznościowego i użytkownik zostaje przekierowany na stronę tego portalu. Dostawca portalu otrzyma informacje o tym, że użytkownik odwiedził stronę Sklepu Internetowego przed wejściem na stronę tego portalu (nawet jeśli nie jest zarejestrowany lub zalogowany w tym portalu). Tego rodzaju informacja (włączając w to adres IP) zostanie przesłana bezpośrednio z przeglądarki użytkownika na serwery portalu społecznościowego (zwykłe zlokalizowane na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki) i będzie tam przechowywana. Jeśli użytkownik jest zalogowany do danego portalu, portal ten niezwłocznie powiąże jego wizytę na portalu z kontem w tym portalu. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego dane były przesyłane do dostawców portali społecznościowych, nie powinien klikać linków tych portali. Jeśli użytkownik nie chce, by dostawca portalu powiązał wizytę na tym portalu z jego profilem, powinien upewnić się, że wcześniej wylogował się z portalu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez poszczególne portale można znaleźć na ich stronach internetowych.

§12.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy zawartej na odległość. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądówkonsumenckich przy Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. W przypadku wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego Konsument może skorzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem internetowej platformy ODR, która umożliwia dochodzenie swoich roszczeń w związku z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę na podstawie niniejszego Regulaminu. Platforma ODR dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące dostępności możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§13.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeks cywilny, ustawa o prawach konsumenta, ustawa o ochronie danych osobowych oraz ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest Sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. Wszelkie zakłócenia funkcjonowania pracy Sklepu Internetowego Legii, a także problemy i uwagi związane ze świadczonymi w ramach Sklepu Internetowego Legii usługami należy zgłaszać na adres elektroniczny: sklep.online@legia.pl.
 5. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy Legii korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego Legii. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Polityka dotycząca plików cookies przyjęta przez Legię dostępna jest na stronie legia.com.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na stronie internetowej Sklepu Internetowego Legii sklep.legia.com (z zastrzeżeniem zmian wynikających ze zmian przepisów prawa, które wymagają krótszego terminu ich wejścia w życia). Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta Kibica w każdym czasie.W szczególności Sprzedawca zaznacza, że na dzień wejścia w życie niniejszego Regulaminu są prowadzone prace nad nowym serwisem Sklepu internetowego Legii, w związku z czym w szczególności zastrzega sobie prawo do wspomnianej zmiany Regulaminu w związku z nowym serwisem Sklepu Internetowego, w tym koniecznością dostosowania postanowień Regulaminu do jego nowych lub zmienionych funkcjonalności,
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Nabywcy będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego albo podmiotem w odniesieniu do którego stosuje się przepisy dotyczące konsumenta, przysługujących tym podmiotom na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 8. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie internetowej sklep.legia.com.
 9. Regulamin wchodzi w życie od dnia 07.12.2023

Wzór formularza odstąpienia od umowy – do pobrania

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat, tj. Legia Warszawa S.A., ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa, e-mail: sklep.online@legia.pl,

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Załącznik nr 1

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

ZAWARTEJ ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO LEGII WARSZAWA

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

2) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

3) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,

4) zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest Legia Warszawa S.A., ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa, adres poczty elektronicznej (adres e-mail): sklep.online@legia.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep.online@legia.pl lub pismo wysłane pocztą na adres: Legia Warszawa S. A., ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa, z dopiskiem „Zwrot”.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 1. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres: Legia Warszawa S.A., ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa, z dopiskiem „Zwrot”.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Legia Warszawa S.A., ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa

e-mail: sklep.online@legia.pl

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

Lp. Nazwa Symbol /rozmiar Ilość Cena jednostkowa brutto
1.
2.
3.
4.
5.

Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)

Data: ……………………………………………………………………………

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………

 

Pełny adres konsumenta(-ów)

Adres: ……………………………………………………………………………

 

O ile są dostępne, numer telefonu, numer faksu oraz adres e-mail konsumenta(-ów):

……………………………………………………………………………

 

Podpis konsumenta(-ów):

…………………………………………………………….

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data: ……………………………………………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.